RODZICE PIENIĄDZE

Zasiłek rodzinny jest niekiedy wielką pomocą dla rodziców. Jest przyznawany głównie po to, aby udzielić rodzinom wsparcia finansowego po urodzeniu dziecka. ‚Elterngeld‚ jest wypłacany przez 14 miesięcy. Cały ten okres, rodzice mogą podzielić między siebie, np. mama-6 miesięcy, tata-8 miesięcy. Ważne jest, iż jeden rodzic może mieć wypłacony zasiłek maksymalnie przez 12 miesięcy. Kolejne 2 przysługują już drugiemu rodzicowi. W przypadku samotnie wychowujących matek bądź ojców, zasiłek rodzinny wypłacany jest przez 14 miesięcy bez żadnego podziału.

A teraz kilka regułek:

Pierwszeństwo do otrzymania zasiłku rodzinnego mają Ci rodzice, którzy przez pierwsze 14 miesięcy życia dziecka, wychowują je sami oraz nie są czynni zawodowo (maksymalnie 30 godzin tygodniowo).

4 PODSTAWOWE WARUNKI DO SPEŁNIENIA

Do zasiłku rodzinnego mogą przystąpić:
– osoby zamieszkałe lub mające pobyt w Niemczech
– osoby, które mieszkają wraz ze swoim dzieckiem
– osoby, które same opiekują się i wychowują swoje dziecko
– osoby nie posiadające zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin (maksymalnie 30 godzin tygodniowo w miesiącu)

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się nie tylko biologiczni i adopcyjni rodzice. W szczególnych sytuacjach (np. ciężka choroba lub śmierć rodziców) do ‚Elterngeld‚ mają prawo także krewni do  trzeciego pokolenia, czyli np.dziadkowie lub rodzeństwo. Ponadto mogą to być osoby zatrudnione, urzędnicy, osoby prowadzące własną działalność, jeden bezrobotny rodzic, studenci, praktykanci.

NIE SPEŁNIAM POWYŻSZYCH WARUNKÓW

Osobom, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków, przysługuje ‚Elterngeld‚ w takich przypadkach gdy:
– podlegają niemieckiemu prawu ubezpieczeń społecznych lub czasowo są oddelegowane poza granicę Niemiec w ramach służby publicznej
– są wolontariuszami, w zamyśle paragrafu 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub są misjonarzami
– mają obywatelstwo niemieckie i tymczasowo pracują dla międzypaństwowej lub ponadpaństwowej instytucji, pełniących służbę publiczną.

Ponadto jeżeli wymogi odbiegają od wyżej wymienionych (i pierwszych i drugich), to do zasiłku mają prawo Ci, którzy:
– mieszkają wraz z dzieckiem, które uznają za swoje
LUB
– mają dziecko współmażonk(i)a , parntera/partnerki i wychowują we własnym gospodarstwie domowym
LUB (dotyczy mężczyzn)
– żyją z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym i zdeklarowali uznanie ojcostwa lub złożyli już wniosek w tej sprawie

PRAWO NIE DZIAŁA WSTECZ

Jeśli z jakiegoś powodu musimy przerwać opiekę i wychowanie dziecka, zasiłek rodzinny nie może być zabrany – pozostaje więc nienaruszony.

CUDZOZIEMCY

Osoby, które nie posiadają legalnego pobytu kwalifikują się do ‚Elterngeld‚ tylko w przypadku gdy:
– mają pozwolenie na osiedlenie się
– posiada zezwolenie na pobyt z tytułu:

  • wykonywania pracy tymczasowej
  • ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców  (paragraf § 16 lub paragraf § 17  ‚des Aufenthaltsgesetzes‚)
  • ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców (paragraf § 18 ust. 2) zatwierdzone przez Federalną Agencję Pracy (‚Bundesagentur für Arbeit‚) z pozwoleniem na pracę na okres tymczasowy
  • ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców (paragraf § 23 ust. 1) z powodu wojny trwającej w rodzimym kraju
  • ustawy o pobycie, pracy zarobkowej oraz integracji obcokrajowców (paragraf § 104a)

POZA GRANICAMI NIEMIEC…

O ‚Elterngeld’ mogą ubiegać się także Ci rodzice, którzy przebywają poza granicami Niemiec, gdy:

– tata pracuje i mieszka w Niemczech a mama z dzieckiem mieszkają w którymś z krajów Unii Europejskiej bądź Szwajcarii

– obydwoje rodziców mieszka i pracuje w którymś z krajów Unii Europejskiej bądź Szwajcarii, a dziecko mieszka w Niemczech

ELTERNGELD NIE PRZYSŁUGUJE :
– osobom, które zostały oddelegowane z miejsca pracy do Niemiec w celu szkolenia lub dalszej pracy; jest to traktowane wówczas jako pobyt tymczasowy!
– rodzicom, których dochody w roku kalendarzowym łącznie przekraczają 500.000 EUR (na jedną osobę 250.000

Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o przyznanie Elterngeld oraz prowadzenia sprawy przed niemieckimi instytucjami przyznającymi świadczenia rodzinne. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę niemieckiego  zasiłku rodzinnego. Odpowiadamy na wszelkie zapytania urzędu, a w razie wydania decyzji odmownej przez urząd wnosimy odwołanie.